Губернатор Луганщини закликає припинити спекуляції навколо російської мови. - Portal.Lg.Ua:) Украинский портал. Интересные Новости. Цікаві новини. Коротко о самом интересном.
Пользовательского поиска
Portal.Lg.Ua:) Украинский портал. Интересные Новости. Цікаві новини.  Коротко о самом  интересном.
Курс валют

 25,14    27,75    0,38
Облако тегов

Доска объявлений.
Авто из США
Chevrolet (07.05.2019)
Ювелирные украшения
Прочее (19.11.2018)
В Украине продаём облицовочный кирпич «Литос».
Стройматериалы (29.08.2017)


 
= Ad with Photo
RSS-канал

IT-новости
Авто-авиа новости
Игры
Интим
Медицина
Это Интересно
Кулинарная азбука
Мир Моды
Мобильные новости
Музыка, кино
Научные новости
Неопознанное
Новости в мире
Новости в Украине
Про женщин
Про мужчин
Проишествия
Спорт

Все новости
Авторизация
Portal.Lg.Ua:) Украинский портал. Интересные Новости. Цікаві новини. Коротко о самом интересном. © 2020
planeta
Губернатор Луганщини закликає припинити спекуляції навколо російської мови. Версия для печати Отправить на e-mail
Image

25 квітня на черговій сесії Луганської обласної ради має бути прийнято рішення про надання російській мові статусу регіонального. Голова облдержадміністрації Геннадій Москаль вважає, що це є голим популізмом і невдалою легалізацією безперспективних виборчих обіцянок.

Згідно статті 10 Конституції України державною мовою в Україні є українська мова. Цією ж статтею прописано вільний розвиток, використання та захист російської мови. В 2003 році Верховна Рада України ратифікувала Європейську Хартію регіональних мов або мов меншин, де російська мова визнана регіональною в місцях компактного проживання росіян та взята під захист. Російська мова в Україні використовується в усіх сферах суспільного життя: освіті, судовій владі, адміністративних органах, ЗМІ, культурній діяльності, соціально-економічному житті тощо. Надаємо витяги з Європейської Хартії регіональних мов або мов меншин, щоб припинити спекуляції навколо цього.

Європейська Хартія регіональних мов або мов меншин Страсбург, 5 листопада 1992 року European Treaty Series/148

ПРЕАМБУЛА

Держави-члени Ради Європи, якi пiдписали цю Хартiю, враховуючи, що метою Ради Європи є досягнення бiльшого єднання мiж її членами, зокрема для збереження та втiлення в життя iдеалiв i принципiв, якi є їхнiм спiльним надбанням, вважаючи, що охорона iсторичних регiональних мов або мов меншин Європи, деякi з яких знаходяться пiд загрозою вiдмирання, сприяє збереженню та розвитку культурного багатства i традицiй Європи, враховуючи, що право на використання регiональної мови або мови меншини у приватному та суспільному життi є невiд'ємним правом вiдповiдно до принципiв, проголошених у Мiжнародному пактi Органiзацiї Об'єднаних Нацiй про громадянськi i полiтичнi права, та вiдповiдно до духу Конвенцiї Ради Європи про захист прав i основних свобод людини, враховуючи роботу, проведену в рамках НБСЄ, i зокрема хельсiнкський Заключний акт 1975 року та документ Копенгагенської зустрiчi 1990 року, пiдкреслюючи важливiсть мiжкультурного дiалогу i багатомовностi, а також вважаючи, що охорона i розвиток регiональних мов або мов меншин не повиннi зашкоджувати офiцiйним мовам i необхiдностi вивчати їх, усвiдомлюючи, що охорона i розвиток регiональних мов або мов меншин у рiзних країнах та регiонах Європи є важливим внеском у розбудову Європи, що грунтується на принципах демократiї та культурного розмаїття в рамках нацiонального суверенiтету i територiальної цiлiсностi, враховуючи специфічні умови та iсторичнi традицiї рiзних регiонiв європейських держав, погодились про таке:

ЧАСТИНА I ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1

Визначення Для цiлей цiєї Хартiї: а) термiн "регiональнi мови або мови меншин" означає мови, якi: i) традицiйно використовуються в межах певної територiї держави громадянами цiєї держави, якi складають групу, що за своєю чисельнiстю менша, нiж решта населення цiєї держави; та ii) вiдрiзняються вiд офiцiйної мови (мов) цiєї держави; вiн не включає дiалекти офiцiйної мови (мов) держави або мови мiгрантiв; b) термiн "територiя, на якiй використовується регiональна мова або мова меншини" означає географiчну мiсцевiсть, де така мова є засобом спiлкування певної кiлькостi осiб, яка виправдовує здiйснення рiзних охоронних i заохочувальних заходiв, передбачених у цiй Хартiї; c) термiн "нетериторiальнi мови" означає мови, якими користуються громадяни держави i якi вiдрiзняються вiд мови (мов), що використовується рештою населення держави, але якi, незважаючи на їхнє традицiйне використання в межах територiї держави, не можуть вважатися найбiльш поширеними в межах конкретної мiсцевостi цiєї держави.

Стаття 2

Зобов'язання

1. Кожна Сторона зобов'язується застосовувати положення частини II до всiх регiональних мов або мов меншин, якi вживаються в межах її територiї i якi вiдповiдають визначенням, наведеним у статтi 1.

2. Стосовно кожної мови, визначеної пiд час ратифiкацiї, прийняття або затвердження вiдповiдно до статтi 3, кожна Сторона зобов'язується застосовувати якнайменш тридцять п'ять пунктiв або пiдпунктiв з тих положень, що наведенi у частинi III Хартiї, включаючи якнайменш три з кожної зі статей 8 i 12 та один з кожної зі статей 9, 10, 11 i 13.

Стаття 3

Процедура виконання 1. Кожна Договiрна Держава визначає у своїй ратифiкацiйнiй грамотi або своєму документi про прийняття чи затвердження кожну регiональну мову або мову меншини чи офiцiйну мову, яка менш широко використовується на всiй її територiї або частинi територiї i до якої застосовуються пункти, визначенi вiдповiдно до пункту 2 статтi 2. 2. Будь-яка Сторона може, в подальшому в будь-який час, повiдомити Генерального секретаря про те, що вона приймає зобов'язання, якi випливають з положень будь-якого iншого пункту Хартiї, який вона ще не визначила у своїй ратифiкацiйнiй грамотi або своєму документi про прийняття чи затвердження, або про те, що вона застосовуватиме пункт 1 цiєї статтi до iнших регiональних мов або мов меншин чи до iнших офiцiйних мов, якi менш широко використовуються на всiй її територiї або частинi територiї. 3. Зобов'язання, зазначенi у попередньому пунктi, вважаються складовою частиною ратифiкацiї, прийняття або затвердження i мають таку ж силу вiд дати їхнього повiдомлення.

Стаття 4

Iснуючi режими охорони

1. Нiщо у цiй Хартiї не може тлумачитися як таке, що обмежує або порушує будь-якi права, гарантованi Європейською конвенцiєю з прав людини.

2. Положення цiєї Хартiї не зашкоджують жодним бiльш сприятливим положенням, що стосуються статусу регiональних мов або мов меншин чи правового статусу осiб, якi належать до меншин, і що можуть бути чинними на територiї Сторони або передбачаються вiдповiдними двостороннiми чи багатостороннiми мiжнародними угодами. Стаття 5 Iснуючi зобов'язання Нiщо у цiй Хартiї не може тлумачитися як таке, що передбачає будь-яке право займатися будь-якою дiяльнiстю або здiйснювати будь-якi дiї, що суперечать цiлям Статуту Органiзацiї Об'єднаних Нацiй або iншим зобов'язанням за мiжнародним правом, включаючи принцип суверенiтету i територiальної цiлiсностi держав. Стаття 6 Iнформацiя Сторони зобов'язуються дбати про те, щоб вiдповiднi органи, органiзацiї та особи були поiнформованi про права i обов'язки, визначенi цiєї Хартiєю.

ЧАСТИНА II ЦIЛI ТА ПРИНЦИПИ, ЯКИХ НЕОБХIДНО ДОТРИМУВАТИСЯ ВIДПОВIДНО ДО ПУНКТУ 1 СТАТТI 2

Стаття 7

Цiлi та принципи

1. Стосовно регiональних мов або мов меншин, в межах територiй, на яких такi мови використовуються, та відповідно до стану розвитку кожної мови, Сторони будують свої полiтику, законодавство та практику на таких цiлях та принципах:

а) визнання регiональних мов або мов меншин як засобу вiдображення культурного багатства;

b) поважання кордонiв кожної географiчної мiсцевостi, в якiй використовується регiональна мова або мова меншини, з метою забезпечення, щоб iснуючий або новий адмiнiстративний розподiл не створював перешкод розвитковi вiдповiдної регiональної мови або мови меншини;

c) необхiднiсть здiйснення рiшучих дiй, спрямованих на розвиток регiональних мов або мов меншин з метою їх збереження;

d) сприяння використанню регiональних мов або мов меншин, в уснiй та письмовiй формi, у суспільному та приватному життi i/або заохочення такого використання;

e) пiдтримання i розвиток стосункiв з питань, що охоплюються цiєю Хартiєю, мiж групами, якi використовують регiональну мову або мову меншини, та iншими групами населення держави, якi вживають мову в такiй самiй або схожiй формi, а також започаткування культурних стосункiв з iншими групами населення держави, що користуються рiзними мовами;

f) забезпечення належних форм i засобiв викладання i вивчення регiональних мов або мов меншин на всiх вiдповiдних рiвнях;

g) забезпечення особам, якi не володiють регiональною мовою або мовою меншини i якi проживають у мiсцевостi, де вона використовується, можливостей вивчати її за своїм бажанням;

h) сприяння здiйсненню наукових дослiджень в галузi регiональних мов або мов меншин в унiверситетах чи аналогiчних установах;

i) розвиток вiдповiдних форм транснаціональних обмiнiв з питань, що охоплюються цiєю Хартiєю та що стосуються регiональних мов або мов меншин, якi використовуються в такiй самiй або схожiй формi у двох або більше державах.

2. Сторони зобов'язуються усунути, якщо вони цього ще не зробили, будь-якi необгрунтованi розрізнення, виключення, обмеження або переваги, якi стосуються використання регiональної мови або мови меншини та якi мають на меті перешкодити чи створити загрозу її збереженню або розвитковi. Вжиття спецiальних заходiв у галузi регiональних мов або мов меншин, якi спрямованi на досягнення рiвностi мiж особами, що вживають цi мови, i рештою населення або якi належним чином враховують їхній конкретний стан, не розглядаються як акт дискримiнацiї проти тих осiб, що вживають бiльш поширенi мови.

3. Сторони зобов'язуються вiдповiдними заходами поглиблювати взаєморозумiння мiж всiма мовними групами населення країни, i зокрема сприяти вихованню поваги, розумiння i терпимостi щодо регiональних мов або мов меншин як однiй з цiлей освiти i професiйної пiдготовки, яка надається в їхнiх країнах, а також заохочувати засоби масової iнформацiї до досягнення такої цiлi.

4. Визначаючи свою полiтику щодо регiональних мов або мов меншин, Сторони враховують потреби та побажання тих груп населення, якi користуються цими мовами. Сторони заохочуються до створення у разi необхiдностi органів, якi консультували б властi з усiх питань, що стосуються регiональних мов або мов меншин.

5. Сторони зобов'язуються застосовувати, mutatis mutandis, принципи, наведенi у пунктах 1-4 вище, до нетериторiальних мов. Однак, що стосується цих мов, то характер i масштаби заходiв, яких необхiдно вживати на виконання цiєї Хартiї, визначаються гнучко, з урахуванням потреб i побажань та з поважанням традицiй та характерних рис тих груп, якi користуються вiдповiдними мовами.

ЧАСТИНА III ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНI НА ЗАОХОЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ РЕГIОНАЛЬНИХ МОВ АБО МОВ МЕНШИН У СУСПIЛЬНОМУ ЖИТТI ВIДПОВIДНО ДО ЗОБОВ'ЯЗАНЬ, ВЗЯТИХ ЗА ПУНКТОМ 2 СТАТТI 2

Стаття 8

Освiта

1. Стосовно освiти Сторони зобов'язуються, в межах територiї, на якiй такi мови використовуються, відповідно до стану розвитку кожної з таких мов i без шкоди для викладання офiцiйної мови (мов) держави:

а) i) передбачити надання дошкiльної освіти вiдповiдними регiональними мовами або мовами меншин; або

ii) передбачити надання суттєвої частини дошкiльної освіти вiдповiдними регiональними мовами або мовами меншин; або

iii) застосовувати один iз заходiв, передбачених у пiдпунктах i та ii вище, принаймнi до дiтей з тих сiмей, якi цього бажають i кiлькiсть яких вважається для цього достатньою; або

iv) якщо органи державної влади не мають безпосередньої компетенцiї у галузi дошкiльної освіти, сприяти застосуванню заходiв, згаданих у пiдпунктах i-iii вище, i/або заохочувати таке застосування;

b) i) передбачити надання початкової освiти вiдповiдними регiональними мовами або мовами меншин; або

ii) передбачити надання суттєвої частини початкової освiти вiдповiдними регiональними мовами або мовами меншин; або

iii) передбачити в рамках системи початкової освiти викладання вiдповiдних регiональних мов або мов меншин як складову частину учбової програми; або

iv) застосовувати один iз заходiв, передбачених у пiдпунктах i-iii вище, принаймнi до учнів з тих сiмей, якi цього бажають i кiлькiсть яких вважається для цього достатньою;

с) i) передбачити надання середньої освiти вiдповiдними регiональними мовами або мовами меншин; або

ii) передбачити надання суттєвої частини середньої освiти вiдповiдними регiональними мовами або мовами меншин; або

iii) передбачити в рамках системи середньої освiти викладання вiдповiдних регiональних мов або мов меншин як складову частину учбової програми; або

iv) застосовувати один iз заходiв, передбачених у пiдпунктах i-iii вище, принаймнi до тих учнiв, якi самi, або у вiдповiдних випадках сiм'ї яких, цього бажають i кiлькiсть яких вважається для цього достатньою;

d) i) передбачити надання професiйно-технiчної освiти вiдповiдними регiональними мовами або мовами меншин; або

ii) передбачити надання суттєвої частини професiйно-технiчної освiти вiдповiдними регiональними мовами або мовами меншин; або

iii) передбачити в рамках системи професiйно-технiчної освiти викладання вiдповiдних регiональних мов або мов меншин як складову частину учбової програми; або

iv) застосовувати один iз заходiв, передбачених у пiдпунктах i-iii вище, принаймнi до тих учнiв, якi самi, або у вiдповiдних випадках сiм'ї яких, цього бажають i кiлькiсть яких вважається для цього достатньою;

е) i) передбачити надання унiверситетської та iншої вищої освiти регiональними мовами або мовами меншин; або

ii) забезпечити можливостi вивчення цих мов як окремих дисциплiн унiверситетської або iншої вищої освiти; або

iii) якщо у зв'язку iз роллю держави стосовно вищих учбових закладiв, пiдпункти i i ii застосовуватися не можуть, заохочувати i/або дозволяти надання унiверситетської або iнших форм вищої освiти регiональними мовами або мовами меншин чи створення можливостей для вивчення цих мов як окремих дисциплiн унiверситетської або iншої вищої освiти;

f) i) вжити заходiв для створення курсів навчання дорослих i безперервного навчання, на яких викладання здiйснюється, головним чином або повнiстю, регiональними мовами або мовами меншин; або

ii) пропонувати такi мови як окремi дисциплiни в рамках навчання дорослих i безперервного навчання; або

iii) якщо державнi органи не мають безпосередньої компетенцiї у галузi навчання дорослих, сприяти викладанню таких мов як окремих дисциплiн в рамках навчання дорослих i безперервного навчання та/або заохочувати таке викладання;

g) вжити заходiв для забезпечення викладання iсторiї та культури, засобом вiдображення яких є вiдповiдна регiональна мова або мова меншини;

h) забезпечити базову професійну пiдготовку та удосконалення вчителiв з метою виконання тих з пунктiв a-g, якi прийнятi вiдповiдною Стороною;

i) створити наглядовий орган (органи), який контролюватиме заходи i прогрес, здiйсненi в галузi започаткування або розвитку викладання регiональних мов або мов меншин, та складатиме перiодичнi доповiдi про свої висновки, якi будуть оприлюднюватися.

2. Стосовно освiти i щодо тих територiй, на яких регiональнi мови або мови меншин традицiйно не використовуються, Сторони зобов'язуються, якщо чисельнiсть осiб, що вживають регiональну мову або мову меншин, це виправдовує, дозволяти, заохочувати або забезпечувати викладання регiональною мовою або мовою меншини чи вивчення такої мови на всiх вiдповiдних рiвнях освiти.

Стаття 9

Судова влада

1.Сторони зобов'язуються, стосовно тих судових округiв, в яких чисельнiсть мешканцiв, що вживають регiональнi мови або мови меншин, виправдовує вжиття заходiв, наведених нижче, вiдповiдно до стану розвитку кожної з цих мов i за умови, що використання можливостей, якi надаються цим пунктом, на думку суддi, не перешкоджатиме належному вiдправленню правосуддя:

а) у кримiнальному судочинствi:

i) передбачити, щоб суди, на клопотання однiєї зі сторiн процесу, здiйснювали провадження регiональними мовами або мовами меншин; i/або

ii) гарантувати обвинуваченiй особi право користуватися своєю регiональною мовою або мовою її меншини; i/або

iii) передбачити, щоб клопотання i докази, у письмовій чи уснiй формi, не розглядалися як неприйнятнi виключно на тiй пiдставi, що вони сформульованi регiональною мовою або мовою меншини; i/або

iv) складати, на клопотання, документи, пов'язанi з кримiнальним судочинством, вiдповiдною регiональною мовою або мовою меншини, у разi необхiдностi iз залученням усних i письмових перекладачiв без додаткових витрат для зацiкавлених осiб;

b) у цивiльному судочинствi:

i) передбачити, щоб суди, на клопотання однiєї зі сторiн процесу, здiйснювали провадження регiональними мовами або мовами меншин; i/або

ii) якщо сторона має постати перед судом особисто, дозволяти їй користуватися своєю регiональною мовою або мовою її меншини без додаткових витрат; i/або

iii) дозволяти подання документiв i доказiв регiональними мовами або мовами меншин, у разi необхiдностi iз залученням усних i письмових перекладачiв;

c) пiд час судового провадження у справах, що стосуються адмiнiстративних питань:

i) передбачити, щоб суди, на клопотання однiєї зі сторiн процесу, здiйснювали провадження регiональними мовами або мовами меншин; i/або

ii) якщо сторона має постати перед судом особисто, дозволяти їй користуватися своєю регiональною мовою або мовою її меншини без додаткових витрат; i/або

iii) дозволяти подання документiв i доказiв регiональними мовами або мовами меншин, у разi необхiдностi iз залученням усних i письмових перекладачiв;

d) вжити заходiв для забезпечення застосування пiдпунктiв i та iii пунктiв b та c вище, а також будь-якого необхiдного використання послуг усних i письмових перекладачiв без додаткових витрат для зацiкавлених осiб.

2. Сторони зобов'язуються:

a) не заперечувати дiйснiсть юридичних документiв, складених в межах держави, виключно на тiй пiдставi, що вони сформульованi регiональною мовою або мовою меншини; або

b) не заперечувати дiйснiсть для сторiн процесу юридичних документiв, складених в межах країни, виключно на тiй пiдставi, що вони сформульованi регiональною мовою або мовою меншини, а також передбачити можливiсть їхнього використання проти зацiкавлених третiх сторiн, якi не вживають цих мов, якщо змiст документа повiдомляється їм особою (особами), яка посилається на нього; або

с) не заперечувати дiйснiсть для сторiн процесу юридичних документiв, складених в межах країни, виключно на тiй пiдставi, що вони сформульованi регiональною мовою або мовою меншини.

3. Сторони зобов'язуються забезпечити наявнiсть складених регiональними мовами або мовами меншин найбiльш важливих нацiональних законодавчих актiв i тих документiв, якi зокрема стосуються осiб, що вживають цi мови, якщо їх наявнiсть не забезпечена iншим шляхом.

Стаття 10

Адмiнiстративнi органи та публiчнi послуги

1. В межах адмiнiстративних районiв держави, в яких кiлькiсть мешканцiв, що вживають регiональнi мови або мови меншин, виправдовує вжиття заходiв, наведених нижче, i вiдповiдно до стану розвитку кожної з цих мов, Сторони зобов'язуються, у мiру розумної можливостi:

а) i) забезпечити, щоб адмiнiстративнi органи використовували регiональнi мови або мови меншин; або

ii) забезпечити, щоб їхні посадовi особи, якi працюють з вiдвiдувачами, використовували регiональнi мови або мови меншин у їхнiх стосунках з особами, що звертаються до них цими мовами; або

iii) забезпечити особам, що вживають регiональнi мови або мови меншин, можливiсть подавати уснi чи письмовi заяви i отримувати вiдповiдь на них цими мовами; або

iv) забезпечити особам, що вживають регiональнi мови або мови меншин, можливiсть подавати уснi або письмовi заяви цими мовами; або

v) забезпечити особам, що вживають регiональнi мови або мови меншин, можливiсть на законних пiдставах подавати документи, складенi цими мовами;

b) забезпечити населенню наявнiсть адмiнiстративних документiв i бланкiв широкого користування, складених регiональними мовами або мовами меншин чи у двомовному варiантi;

c) дозволяти адмiнiстративним органам складати документи регiональною мовою або мовою меншини.

2. Стосовно органів мiсцевого та регiонального самоврядування, на територiї яких чисельнiсть мешканцiв, що вживають регiональнi мови або мови меншин, виправдовує вжиття заходiв, наведених нижче, Сторони зобов'язуються дозволяти i/або заохочувати:

а) використання регiональних мов або мов меншин в рамках регiонального або мiсцевого самоврядування;

b) можливiсть для осiб, які вживають регiональнi мови або мови меншин, подавати уснi або письмовi заяви цими мовами;

c) публiкування органами регiонального самоврядування своїх офiцiйних документiв також і вiдповiдними регiональними мовами або мовами меншин;

d) публiкування органами мiсцевого самоврядування своїх офiцiйних документiв також і вiдповiдними регiональними мовами або мовами меншин;

e) використання органами регiонального самоврядування регiональних мов або мов меншин у дискусiях, якi вiдбуваються на їхнiх зборах, не виключаючи, однак, використання офiцiйної мови (мов) держави;

f) використання органами мiсцевого самоврядування регiональних мов або мов меншин у дискусiях, якi вiдбуваються на їхнiх зборах, не виключаючи, однак, використання офiцiйної мови (мов) держави;

g) використання або прийняття, у разi необхiдностi паралельно з назвами офiцiйною мовою (мовами), традицiйних правильних форм написання назв мiсцевостей регiональними мовами або мовами меншин.

3. Стосовно публiчних послуг, якi надаються адмiнiстративними органами або iншими особами, що дiють вiд їхнього iменi, Сторони зобов'язуються, в межах територiї, на якiй використовуються регiональнi мови або мови меншин, відповідно до стану розвитку кожної мови, а також у мiру розумної можливостi:

а) забезпечити використання регiональних мов або мов меншин у наданнi послуг; або

b) дозволяти особам, які вживають регiональнi мови або мови меншин, подавати заяви i отримувати вiдповiдь на них цими мовами; або

с) дозволяти особам, які вживають регiональнi мови або мови меншин, подавати заяви цими мовами.

4. З метою застосування тих положень пунктiв 1, 2 i 3, якi вони прийняли, Сторони зобов'язуються вжити одного чи більше таких заходiв:

а) письмовий або усний переклад у разi необхiдностi;

b) добiр i у разi необхiдностi професiйна пiдготовка посадових осiб та iнших державних службовцiв у необхiднiй кiлькостi;

c) задоволення у мiру можливостi прохань державних службовцiв, якi володiють регiональною мовою або мовою меншини, про призначення на роботу в тiй територiї, де така мова вживається.

5. Сторони зобов'язуються дозволяти використання або прийняття прiзвищ регiональними мовами або мовами меншин на прохання зацiкавлених осiб.

Стаття 11

Засоби масової iнформацiї

1. Сторони зобов'язуються, для осiб, які вживають регiональнi мови або мови меншин, в межах територiй, на яких цi мови використовуються, відповідно до стану розвитку кожної мови, якщо органи державної влади, безпосередньо чи опосередковано, мають компетенцiю, повноваження або вiдiграють певну роль у цiй сферi, та із поважанням принципу незалежностi i самостiйностi засобiв масової iнформацiї: а) якщо радiо i телебачення здійснюють функції громадських засобів масової iнформацiї:

i) забезпечити створення якнайменш однiєї радiостанцiї i одного телевiзiйного каналу, якi здiйснюватимуть мовлення регiональними мовами або мовами меншин; або

ii) заохочувати створення якнайменш однiєї радiостанцiї i одного телевiзiйного каналу, якi здiйснюватимуть мовлення регiональними мовами або мовами меншин, i/або сприяти такому створенню; або

 iii) вжити належних заходiв для того, щоб радiо- i телеорганізації транслювали програми регiональними мовами або мовами меншин;

b) i) заохочувати створення якнайменш однiєї радiостанцiї, яка здiйснюватиме мовлення регiональними мовами або мовами меншин, i/або сприяти такому створенню; або

ii) заохочувати трансляцiю радiопрограм регiональними мовами або мовами меншин на регулярнiй основi та/або сприяти такій трансляції;

с) i) заохочувати створення якнайменш одного телевiзiйного каналу, який здiйснюватиме мовлення регiональними мовами або мовами меншин, i/або сприяти такому створенню; або

ii) заохочувати трансляцiю телевiзiйних програм регiональними мовами або мовами меншин на регулярнiй основi та/або сприяти такій трансляції;

d) заохочувати створення та розповсюдження аудiо- i аудiовiзуальних творiв регiональними мовами або мовами меншин i/або сприяти такому створенню та розповсюдженню;

e) i) заохочувати створення i/або функцiонування якнайменш однiєї газети, яка друкуватиме свої матерiали регiональними мовами або мовами меншин, i/або сприяти такому створенню та/або функціонуванню; або

ii) заохочувати публiкацiю газетних статей регiональними мовами або мовами меншин на регулярнiй основi і/або сприяти такій публікації;

f) i) покривати додатковi витрати тих засобiв масової iнформацiї, якi використовують регiональнi мови або мови меншин, якщо законодавством загалом передбачається фiнансова допомога засобам масової iнформацiї; або

ii) застосовувати iснуючi механiзми фiнансової допомоги також до аудiовiзуальної продукцiї, яка створюється регiональними мовами або мовами меншин;

g) сприяти професiйнiй пiдготовцi журналiстiв та iншого персоналу для засобiв масової iнформацiї, якi використовують регiональнi мови або мови меншин.

2. Сторони зобов'язуються гарантувати свободу прямого прийому радiо- i телепередач iз сусiднiх країн, якi транслюються мовою, такою самою або схожою до регiональної мови або мови меншини, та не перешкоджати ретрансляцiї радiо- i телепередач iз сусiднiх країн, якi випускаються в ефiр такою мовою. Вони також зобов'язуються забезпечити, щоб не запроваджувалися жодні обмеження на свободу виявлення поглядiв i вiльне поширення iнформацiї у друкованих засобах iнформацiї мовою, такою самою або схожою до регiональної мови або мови меншини. Здiйснення вищезазначених свобод, оскiльки воно пов'язане з обов'язками та вiдповiдальнiстю, може бути предметом таких формальностей, умов, обмежень або покарання, якi встановленi законом i необхiднi в демократичному суспiльствi в iнтересах нацiональної безпеки, територiальної цiлiсностi або громадського порядку, з метою запобiгання заворушенням або злочинам, для захисту здоров'я чи моралi, для захисту репутацiї або прав iнших людей, для запобiгання розголошенню iнформацiї, одержаної конфiденцiйно, або для пiдтримання авторитету i неупередженостi правосуддя.

3. Сторони зобов'язуються забезпечити представництво або урахування iнтересiв осiб, що вживають регiональнi мови або мови меншин, в органах, якi можуть бути створеними вiдповiдно до закону для гарантування свободи i плюралiзму засобiв масової iнформацiї.

Стаття 12

Культурна дiяльнiсть та засоби її здiйснення

1. Стосовно культурної дiяльностi та засобiв її здiйснення -особливо бiблiотек, вiдеотек, культурних центрiв, музеїв, архiвiв, академiй, театрiв i кiнотеатрiв, а також лiтературних творiв i кiнопродукцiї, народних форм виявлення культури, фестивалiв i підприємств, які надають послуги та виробляють продукцію для цілей здійснення культурної дiяльності, включаючи, мiж iншим, використання нових технологiй, - Сторони зобов'язуються, в межах територiї, на якiй такi мови використовуються, i якщо органи державної влади мають компетенцiю, повноваження або вiдiграють певну роль у цiй сферi:

а) заохочувати форми виявлення культури та iнiцiативи, притаманнi регiональним мовам або мовам меншин, i сприяти рiзними засобами доступу до творiв, що створюються цими мовами;

b) сприяти рiзними засобами доступу iншими мовами до творiв, що створюються регiональними мовами або мовами меншин, пiдтримуючи i розвиваючи дiяльнiсть у галузi перекладу, дублювання, озвучування i субтитрування;

c) сприяти доступу регiональними мовами або мовами меншин до творiв, що створюються iншими мовами, пiдтримуючи i розвиваючи дiяльнiсть у галузi перекладу, дублювання, озвучування i субтитрування;

d) забезпечити, щоб органи, якi відповідають за здійснення чи пiдтримку рiзноманiтної культурної дiяльності, пiд час заходiв, якi вони проводять або пiдтримують, докладали належних зусиль для поширення iнформацiї про регiональнi мови та культурнi цiнностi або мови та культурнi цiнностi меншин та для їхнього використання;

e) сприяти заходам, спрямованим на забезпечення, щоб органи, якi відповідають за здійснення чи пiдтримку культурної дiяльності, мали персонал, що повнiстю володiє вiдповiдною регiональною мовою або мовою вiдповiдної меншини, а також мовою (мовами) решти населення;

f) заохочувати безпосередню участь представникiв осiб, що вживають вiдповiдну регiональну мову або мову вiдповiдної меншини, у забезпеченнi засобiв здiйснення культурної дiяльностi та її плануваннi;

g) заохочувати створення органу (органiв), відповідального за збір, збереження примiрника та презентацiю чи видання творiв, що створюються регiональними мовами або мовами меншин, i/або сприяти створенню такого органу (органів);

h) у разi необхiдностi створювати i/або розвивати та фiнансувати перекладацькi та термiнологiчнi дослiдницькi структури, зокрема з метою збереження та розвитку належної адмiнiстративної, торгової, економiчної, соцiальної, технiчної або правової термiнологiї кожною регiональною мовою або мовою кожної меншини.

2. Стосовно територiй, на яких регiональнi мови або мови меншин традицiйно не використовуються, Сторони зобов'язуються, якщо чисельнiсть осiб, що вживають регiональну мову або мову меншини, виправдовує це, дозволяти, заохочувати i/або передбачати вiдповiдну культурну дiяльнiсть i вiдповiднi засоби її здiйснення згiдно з попереднiм пунктом.

3. Сторони зобов'язуються придiляти належну увагу у своїй культурнiй полiтицi за кордоном регiональним мовам або мовам меншин, а також культурам, якi вiдображаються такими мовами.

Стаття 13

Економiчне i соцiальне життя

1. Стосовно економiчної та соцiальної дiяльностi, Сторони зобов'язуються, в межах всiєї країни:

а) виключити iз свого законодавства будь-якi положення, що необгрунтовано забороняють або обмежують використання регiональних мов або мов меншин в документах, якi стосуються економiчного або соцiального життя, зокрема трудових договорах, i технiчнiй документацiї, такiй як iнструкцiї по використанню товарiв або устаткування;

b) заборонити застосування у внутрiшнiх правилах компанiй i приватних документах будь-яких положень, що виключають або обмежують використання регiональних мов або мов меншин, принаймнi мiж особами, що вживають одну i ту ж мову;

c) запобiгати практицi, спрямованій на відмову від використання регiональних мов або мов меншин в економiчнiй або соцiальнiй дiяльностi;

d) сприяти використанню регiональних мов або мов меншин також за допомогою заходiв, якi не визначенi у попереднiх пiдпунктах, i/або заохочувати таке використання.

2. Стосовно економiчної та соцiальної дiяльностi, Сторони зобов'язуються, якщо державнi органи мають таку компетенцiю, в межах територiї, на якiй використовуються регiональнi мови або мови меншин, та у мiру розумної можливостi:

а) включити у свої фiнансовi та банкiвськi правила положення, якi дозволяють шляхом використання процедур, сумiсних з комерцiйною практикою, використовувати регiональнi мови або мови меншин пiд час складання платiжних документiв (чекiв, векселiв i т.i.) чи iнших фiнансових документiв або, у мiру можливостi, забезпечити здiйснення таких положень;

b) в економiчному та соцiальному секторах, якi знаходяться пiд їхнiм безпосереднiм контролем (державний сектор), органiзовувати заходи, якi сприяють використанню регiональних мов або мов меншин;

с) забезпечити, щоб соцiальнi установи, такi як лiкарнi, будинки для осiб похилого вiку та гуртожитки, могли приймати та обслуговувати осiб, що вживають регiональну мову або мову меншини i потребують догляду на пiдставi слабкого здоров'я, похилого вiку або з iнших причин, з використанням їхньої мови;

d) забезпечити вiдповiдними засобами складання iнструкцiй з технiки безпеки регiональними мовами або мовами меншин; e) вжити заходiв для того, щоб iнформацiя, яка надається компетентними державними органами стосовно прав споживачiв, подавалась регiональними мовами або мовами меншин.

Стаття 14

Транскордоннi обмiни Сторони зобов'язуються:

а) застосовувати чиннi двостороннi i багатостороннi угоди з державами, в яких аналогiчна мова використовується у такiй самiй або схожiй формi, або у разi необхiдностi докладати зусиль для укладення таких угод з метою сприяння контактам мiж особами, що вживають ту саму мову у вiдповiдних державах у галузях культури, освiти, iнформацiї, професiйно-технiчної пiдготовки i безперервного навчання;

b) в інтересах регiональних мов або мов меншин сприяти транскордонному спiвробiтництву, зокрема мiж органами регiонального або мiсцевого самоврядування, на територiї яких аналогiчна мова використовується у такiй самiй або схожiй формi, та/або розвивати таке співробітництво.

ЛОГА                                                                                                                                                                    Обсудить
 
< Пред.   След. >
Последние новости

Регистрация доменных имен, хостинг! 

Яндекс.Метрика

Выбор Portal.Lg.Ua - NATO
Ответственность за содержание публикации полностью ложится на источник информации (см.«Сайт Источника. Администрация портала Ukrwebmir Net может не разделять мнение автора.
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ www.femina.com.ua
            пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ       Rambler's Top100       Rambler's Top100      
Copyright © 2006 - 2018
Компания вебдизайна Интернет технологий "Планета-плюс"